Algemene voorwaarden voor het Ticketrunner-platform
voor organisatoren
(Laatste wijziging: maart 2017)Definities:

De exploitant is Ticketrunner GmbH, Longericherstrasse 12, 50767 Köln.

Het Hypd-platform is een online platform dat wordt beheerd en geëxploiteerd door de exploitant, waar de organisator de evenementen kan vermelden die de organisator organiseert en waar de organisator door affiliates en ambassadeurs reclame kan laten maken voor deze evenementen om zo de ticketverkoop voor evenementen van de organisator te verhogen.

De organisator vermeldt zijn evenementen op het Ticketrunner-platform en geeft het type en de aard van de tegenprestatie (provisie of beloning voor affiliates) aan, naast het bedrag en eventuele geldende voorwaarden.

De ambassadeur kan een op het Hypd-platform vermeld evenement, waarvoor een beloning wordt aangegeven, selecteren en daar reclame voor maken, bijvoorbeeld door het evenement te delen op sociale netwerken of ernaartoe te linken. Ambassadeurs zijn uitsluitend consumenten.

De ticketingprovider is het bedrijf dat door de organisator contractueel is aangesteld om de verkoop van tickets voor het desbetreffende evenement te organiseren.

De klant koopt een ticket voor een evenement bij de ticketingprovider. De klant komt uit bij dit ticket via een link die door een affiliate of een ambassadeur wordt verstrekt.

Een verkoop is de voltooide en ten uitvoer gebrachte ticketaankoopovereenkomst tussen de ticketingprovider en de klant na ontvangst van de betaling van de klant door de ticketingprovider.

Succesvolle bemiddeling van een verkoop door een affiliate of een ambassadeur betekent dat de klant waarmee de verkoop wordt gesloten, uitgekomen is bij het evenement via een link die door de affiliate of ambassadeur is geplaatst.

Een beloning is de tegenprestatie die de ambassadeur ontvangt voor een door de organisator te bepalen aantal succesvolle bemiddelingen. Deze tegenprestatie wordt niet in de vorm van geld geleverd, maar bijvoorbeeld in de vorm van gratis tickets, merchandiseartikelen, een VIP-behandeling, drankvouchers enz.

Aktionen werden von der Marke innerhalb der Kampagne eingestellt und beschrei-ben die genauen Voraussetzungen, die ein Botschafter erfüllen muss um Punkte zu verdienen, die dann wiederum gegen Rewards eingetauscht werden können.

Een provisie voor de exploitant is het nettotarief dat voor elke verkoop aan de exploitant zal worden betaald door de organisator. Voor een verkoop die wordt bemiddeld door een affiliate, zal deze provisie voor de exploitant worden betaald naast de provisie voor affiliates. Deze provisie voor de exploitant bedraagt 30% van de provisie voor affiliates met een minimum van € 1,00. Voor een verkoop die wordt bemiddeld door een ambassadeur, bedraagt deze provisie 10% van de netto verkoopprijs van tickets.

Tracking verwijst naar het bijhouden en vastleggen van verkopen en succesvolle bemiddeling. Tracking wordt uitgevoerd door de exploitant.

§ 1 Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht in de versie die geldig is op het moment van registratie en bepalen hoe organisatoren aan het Hypd-platform kunnen deelnemen.

§ 2 Andere algemene voorwaarden

Alle verschillende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de organisator zijn niet van toepassing, zelfs niet als deze worden erkend door de exploitant, tenzij hun toepasbaarheid uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

§ 3 Diensten van de exploitant

(1) De exploitant zal de technische randvoorwaarden voor het gebruik van het Hypd-platform bieden en het platform exploiteren en beheren.

(2) Na een succesvolle registratie kan de organisator zijn evenementen op het Ticketrunner-platform vermelden, samen met de respectieve provisie voor affiliates of het aantal succesvol bemiddelde verkopen dat vereist is voor het ontvangen van een beloning. De organisator kan ook het type beloning en de deelnamevoorwaarden voor de affiliates en ambassadeurs aangeven met betrekking tot reclame van het evenement. De organisator kan een provisie voor affiliates of een beloning voor een evenement aangeven. Beide vergoedingsmodellen kunnen ook samen worden toegepast.

(3) De exploitant zal de tracking uitvoeren, dat wil zeggen het volgen en rapporteren van de verkoop en succesvolle bemiddeling door de affiliate en Ticketrunner. De exploitant zal de organisator een overzicht verstrekken van de provisies voor de affiliate en de exploitant die door de exploitant zullen worden betaald op basis van verkoop en geslaagde bemiddelingen. Op dit overzicht worden ook de beloningen vermeld die aan de ambassadeur worden geboden.

(4) De exploitant zal de provisie voor affiliates, die wordt betaald door de organisator, overmaken naar de affiliate en zal een factuur opstellen waarin de provisies voor affiliates en de exploitant worden vermeld.

(5) De exploitant is gemachtigd gebruik te maken van derden/onderaannemers voor het volbrengen van de hierboven genoemde verplichtingen.

(6) Door registratie op het Hypd-platform ontstaat een overeenkomst tussen uitsluitend de exploitant en de organisator aangaande het gebruik van het Hypd-platform. Daarbij ontstaat echter geen overeenkomst tussen de organisator en de affiliate, de ambassadeur, de klant of de ticketingprovider.

(7) De exploitant levert geen bemiddelingsdiensten aan de organisator. Er kan door de organisator geen aanspraak worden gemaakt op inkomsten die worden verdiend via het Hypd-platform.

(8) De contractuele relatie tussen een klant en zowel de organisator als de ticketingprovider met betrekking tot de aankoop van tickets wordt geïnitieerd, gesloten en voldaan zonder tussenkomst van de exploitant. De exploitant zal in geen enkel geval een contractuele partner van de klant zijn.

(9) De exploitant zal binnen redelijke grenzen ernaar streven dat het Hypd-platform zo veel mogelijk zonder onderbrekingen beschikbaar is. Er kan echter door de organisator geen aanspraak worden gemaakt op gebruik zonder onderbrekingen van het Hypd-platform.

§ 4 Registratie

(1) Voor gebruik van het Hypd-platform is permanente registratie door de organisator nodig. Om zich te kunnen registreren moet de organisator alle door de exploitant verplicht gestelde velden volledig en nauwkeurig invullen.

(2) Registratie is gratis. Bij daaropvolgend gebruik van het Ticketrunner-platform moet de organisator verschuldigde provisies betalen aan de affiliate en Ticketrunner en beloningen overdragen aan de ticketrunner.

(3) Alleen bedrijven in overeenstemming met §14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bundesgesetzbuch) kunnen zich registreren als organisator. Natuurlijke personen met een beperkte rechtsbevoegdheid (bijv. minderjarigen) mogen zich niet registreren.

(4) Nadat de vereiste informatie is ingevoerd en op de knop 'Registreren' is geklikt, worden de door de organisator verstrekte gegevens overgedragen aan de exploitant. Door op de knop te klikken, verplicht de organisator zich ertoe een bindende overeenkomst aan te gaan inzake het gebruik van het Ticketrunner-platform op basis van deze algemene voorwaarden. De exploitant mag naar eigen inzicht kiezen of deze overeenkomst al dan niet wordt aangegaan. De exploitant gaat de overeenkomst aan door de organisator voor deelname aan het Ticketrunner-platform te activeren en dit via e-mail aan de organisator kenbaar te maken. Als de overeenkomst niet binnen een redelijke termijn wordt aangegaan, is de organisator niet langer gebonden aan de voorwaarden van de overeenkomst.

§ 5 Betaling

(1) De affiliate zal van de organisator voor elke succesvol bemiddelde verkoop, die door middel van tracking door de exploitant is bijgehouden, de provisie voor affiliates ontvangen die door de organisator voor het desbetreffende evenement is aangegeven. De ticketrunner zal van de organisator de beloning ontvangen die door de organisator is vastgelegd voor een door de organisator te bepalen aantal succesvolle bemiddelingen. De exploitant zal de provisie voor de exploitant ontvangen.

(2) De organisator betaalt de provisies voor affiliates en de exploitant aan de exploitant. De exploitant zal de provisie voor affiliates overmaken naar de affiliate. De organisator zal de beloning rechtstreeks overdragen aan de ticketrunner.

(3) De factuur voor de verschuldigde bedragen zal dagelijks of binnen een periode van maximaal 3 dagen worden opgesteld. De exploitant zal de verschuldigde bedragen afschrijven van de rekening die door de organisator wordt opgegeven. De factuur zal digitaal worden aangeleverd. Voordat de organisator de door hem te organiseren evenementen goedkeurt voor reclame, moet de organisator de exploitant op de hoogte brengen van zijn betalingsvoorwaarden.

(4) Indien een evenement waarvoor de affiliate of ticketrunner succesvol een verkoop heeft bemiddeld, wordt geannuleerd, wordt deze verkoop nog steeds meegeteld als succesvolle bemiddeling van een verkoop. Als het evenement wordt geannuleerd, moet de organisator nog steeds de provisies betalen aan de exploitant en de beloning overdragen aan de ticketrunner.

§ 6 Looptijd en beëindiging

(1) De overeenkomst voor het gebruik van het Ticketrunner-platform wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

(2) Elke partij kan de overeenkomst op elk moment beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

(3) Bij effectieve beëindiging van de overeenkomst voor het gebruik van het Ticketrunner-platform mag de organisator het platform niet meer gebruiken. Toegang tot het Ticketrunner-platform zal worden geblokkeerd op de einddatum. Er zal een eindfactuur worden opgemaakt voor eventuele openstaande betalingen van de organisator. De organisator moet deze betalingen voldoen.

(4) De exploitant heeft het recht om alle gegevens die zijn verzameld in het kader van de contractuele relatie, 30 kalenderdagen nadat de beëindiging ingaat en na het verstrijken van een eventuele wettelijke termijn permanent te verwijderen.

§ 7 Verplichtingen van organisatoren

(1) De organisator is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met toegangsgegevens, met name het wachtwoord. De organisator moet er zorg voor dragen dat onbevoegde derden geen toegang krijgen tot deze gegevens. Als er reden is om aan te nemen dat onbevoegde derden kennis hebben of zullen krijgen van de toegangsgegevens van de organisator, moet de organisator direct de exploitant daarvan op de hoogte brengen. De organisator is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van het Ticketrunner-platform dat via de account van de organisator geschiedt.

(2) De organisator zal het Ticketrunner-platform uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van minderjarigen, algemene persoonlijke rechten, de bescherming van persoonlijke gegevens, auteursrechten en verwante intellectuele-eigendomsrechten, evenals het merkenrecht en het mededingingsrecht.

(3) De organisator zal geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke bestanden verspreiden en de affiliate zal geen ongewenste mail of spamberichten naar de affiliates, Ticketrunner of klanten sturen. De organisator moet zich tevens onthouden van het verrichten van handelingen die de werking van het Ticketrunner-platform kunnen hinderen.

(4) De organisator verplicht zich ertoe om tijdens zijn registratie op het Ticketrunner-platform af te zien van het buiten het Ticketrunner-platform om adverteren van evenementen die al op dit platform worden vermeld. De organisator onthoudt zich tevens van het voor dit doel buiten het Ticketrunner-platform om opnemen van contact met affiliates of ticketrunners.

(5) De organisator is verplicht om de exploitant de respectieve provisie voor affiliates, die de organisator zelf heeft bepaald, en de provisie voor Ticketrunner te betalen die verschuldigd is. De provisie voor affiliates die door de organisator wordt bepaald, mag alleen door de organisator worden gewijzigd door de provisie te verhogen. Het is niet toegestaan dat de provisie wordt verlaagd.

(6) De organisator verplicht zich ertoe om de beloning die de organisator heeft vermeld, aan de ticketrunner over te dragen. Indien de organisator deze verplichting schendt, moet de organisator aan de exploitant een schadevergoeding betalen ter waarde van de bruto ticketprijs of de waarde van de beloning, vermeerderd met transactiekosten ten bedrage van € 50,00. De organisator heeft het recht om aan te tonen dat er geen schade is ontstaan ​​of dat deze aanzienlijk lager in omvang is.

§ 8 Toegang blokkeren

(1) De toegang van de organisator tot het Ticketrunner-platform kan naar inzicht van de exploitant tijdelijk of voorgoed, volledig of met betrekking tot afzonderlijke evenementen, worden geblokkeerd als er concreet bewijs bestaat dat de organisator zich niet houdt of gehouden heeft aan zijn verplichtingen volgens §7 van deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving of als de exploitant er legitiem belang bij heeft om de toegang te blokkeren. De exploitant zal bij het nemen van een beslissing over het blokkeren van toegang rekening houden met de legitieme belangen van de organisator.

(2) De exploitant zal de toegang permanent blokkeren als er herhaalde schendingen zijn in de zin van lid 1.

(3) In het geval dat de toegang wordt geblokkeerd, zal de organisator per e-mail in kennis worden gesteld van deze blokkade en de redenen daarvoor.

(4) In het geval dat de toegang slechts tijdelijk wordt geblokkeerd, zal de exploitant de organisator per e-mail informeren over het opnieuw verlenen van toegang nadat de blokkadeperiode is verstreken of nadat de reden voor het blokkeren van de toegang definitief is opgelost.

(5) Wanneer de toegang permanent is geblokkeerd, is het niet mogelijk om opnieuw toegang te verlenen. De organisator kan zich echter opnieuw registreren en de exploitant zal dan opnieuw beslissen of een gebruikersovereenkomst wordt aangegaan met de organisator.

§ 9 Beperking van aansprakelijkheid

De exploitant is volledig aansprakelijk voor ontstane schade die wordt veroorzaakt door de exploitant, zijn juridische vertegenwoordigers of tussenpersonen indien om wat voor juridische redenen dan ook opzet of grove nalatigheid bewezen wordt.

In geval van lichte onachtzaamheid is de exploitant alleen aansprakelijk bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (verplichtingen waarvan de naleving deze overeenkomst vormen en waarop de organisator zich mag kunnen beroepen). Het bedrag van deze aansprakelijkheid is echter beperkt tot de voorzienbare, onmiddellijke en contractueel typische schade ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij grotere schade kan worden aangetoond.

De wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam of gezondheid op grond van wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

§ 10 Verantwoordelijkheid van de exploitant

De verantwoordelijkheid van de exploitant is beperkt tot het bieden van de technische randvoorwaarden voor het gebruik van het Ticketrunner-platform, tracking, het innen van provisies voor affiliates en de betaling van provisies aan de affiliate.

De respectieve affiliates, ticketrunner en de organisator zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de persoonsgegevens over affiliates en ticketrunners die op het Ticketrunner-platform worden opgeslagen en voor de gegevens die op het Ticketrunner-platform worden opgeslagen over de organisatoren met betrekking tot evenementen. De exploitant zal deze informatie niet controleren op volledigheid, juistheid of rechtmatigheid en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid of garantie voor de volledigheid, nauwkeurigheid, rechtmatigheid of tijdigheid van de informatie.

§ 11 Vertrouwelijkheid

(1) De partijen verplichten zich ertoe om vertrouwelijk om te gaan met alle data en informatie die beschikbaar wordt gesteld in het kader van deze overeenkomst, tenzij dergelijke data en informatie al openbaar beschikbaar zijn of nadrukkelijk bedoeld zijn voor openbaarmaking. Bij twijfel moeten de data en informatie vertrouwelijk worden behandeld.

(2) De verplichting tot geheimhouding blijft na beëindiging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd gelden.

§ 12 Gebruik van namen en logo's

Zolang de organisator geregistreerd is op het Ticketrunner-platform, is de exploitant gemachtigd om de naam en het logo van de organisator te gebruiken als referentie voor de klant.

§ 13 Verlenen van gebruiksrechten

(1) De organisator zal inhoud over zijn evenementen op het Ticketrunner-platform plaatsen. De organisator garandeert de eigenaar van alle rechten op dit beeldmateriaal te zijn. De organisator geeft de exploitant het eenvoudige recht, beperkt tot de periode waarin promotors zijn geregistreerd, om deze inhoud te reproduceren voor gebruik door het Ticketrunner-platform in overeenstemming met de overeenkomst, om deze inhoud toegankelijk te maken voor andere gebruikers van het Ticketrunner-platform en om deze inhoud te gebruiken voor het adverteren van het Ticketrunner-platform in online en offline media. De organisator stelt de exploitant op eerste verzoek schadeloos met betrekking tot alle claims van derden jegens de exploitant die voortkomen uit schending van de rechten van de eerder genoemde partijen op deze inhoud, inclusief alle kosten die nodig zijn voor juridische verdediging.

(2) De exploitant zal de organisator indien nodig voorzien van materiaal, zoals het Ticketrunner-logo, voor reclame van het Ticketrunner-platform en de daarop vermelde evenementen. De exploitant verleent de organisator het eenvoudige recht, beperkt tot de periode dat de organisator geregistreerd is, voor het gebruik van dit materiaal voor reclame van het Ticketrunner-platform en de daarop vermelde evenementen.

§ 14 Recht van aanpassing

De exploitant behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen voor zover dat om objectieve redenen noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer juridische of marktomstandigheden veranderen en de organisator daar niet te kwader trouw door wordt benadeeld. Wijzigingen of aanvullingen op de algemene voorwaarden zullen schriftelijk worden bekendgemaakt aan de organisator. Indien de organisator niet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van wijzigingen of aanvullingen schriftelijk bezwaar maakt, wordt verondersteld dat de organisator instemt met de wijzigingen en aanvullingen.

§ 15 Rechtsgebied

De exclusieve rechtsbevoegdheid ligt bij de rechtbank van Köln, in Duitsland, mits de organisator een handelaar, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder eigendom is.

§ 16 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing.

§ 17 Taal

De taal waarin de overeenkomst wordt opgesteld, is het Duits. Indien de algemene voorwaarden worden vertaald in andere talen, geldt uitsluitend de Duitse versie indien er verschillen bestaan tussen de Duitse versie en de vertaalde versie.